انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه

کودک و شهربازی

شهربازي، تنها محلي براي تفريح نيست، بلکه به عنوان يک مفهوم نيز شناخته مي‌شود، مفهومي که خود را در پديده‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد. يکي از کارکردهاي شهربازي تخليه هيجان و هراس شهروندان است. پديده‌هاي فرهنگي ديگري چون فيلم‌ و ادبيات در ژانر وحشت نيز مي‌تواند چنين کارکردي براي مخاطب خود داشته باشند. اين کارکرد بخش مهمي از صنعت فرهنگ در هر جامعه است، اگر نگاهي به جوامع توسعه يافته بيندازيم، در خواهيم يافت که بخش قابل توجهي از محصولات صنعت فرهنگ آن‌ها را همين محصولاتي تشکيل مي‌دهد که با خلق شرايط ويژه و بسيار خاص، هيجان نهفته مخاطب را آزاد، و از اين طريق به مخاطب خود کمک مي‌کنند.